Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

  STATUT

  LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY SZTUTOWO

   

  Stowarzyszenie pod nazwa LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

  GMINY SZTUTOWO działa w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia

  25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62,

  poz. 689 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

  stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

   

  Rozdział 1 – postanowienia ogólne

  Art. 1

  Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo zwane dalej Stowarzyszeniem, jest

  Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawna.

  Art. 2

  Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.

  Art. 3

  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55, 82-110 Sztutowo.

  Art. 4

  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

  Art. 5

  Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy z obowiązującymi przepisami.

  Art. 6

  Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

   

  Rozdział 2 – cele i zasady działania

  Art. 7

  Celem działalności Organizacji jest:

  1) kreowanie i upowszechnianie wizerunku Gminy Sztutowo jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granica,

  2) integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Gminy Sztutowo,

  3) zwiększanie liczby turystów odwiedzających Gminę Sztutowo,

  4) wzrost wpływów z turystyki,

  5) poprawa infrastruktury turystycznej w Gminie Sztutowo,

  6) stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”,

  7) inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi,

  8) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

  9) koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie,

  10) stworzenie platform współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,

  11) rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Sztutowo.

   

   

  Art. 8

  1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność na forum publicznym, realizacje własnych projektów i przedsięwzięć,  polegających miedzy innymi na: współdziałaniu z innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi, organizowaniu odczytów, kursów, szkoleń, a także podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu turystyczny rozwój Gminy Sztutowo.

  2) Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.

  3) Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

   

  Rozdział 3 – członkowie, ich prawa i obowiązki

  Art. 9

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą sie na :

  1) zwyczajnych,

  2) wspierających,

  3) honorowych.

  Art. 10

  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna,

  która:

  1) posiada pełnie zdolności do czynności prawnych,

  2) nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne),

  3) złożyła deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

  Art. 11

  Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

  Art. 12

  Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.

  Art. 13

  Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

  Art. 14

  Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

  Art. 15

  Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

  Art. 16

  Członek zwyczajny ma prawo do :

  1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,

  3) otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,

  4) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności

  Stowarzyszenia,

  5) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

  Art. 17

  Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w Art. 16 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

   

  Art. 18

  Do obowiązków członka należy:

  1) przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

  2) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,

  3) regularne opłacanie składek członkowskich.

  Ustęp 2 nie dotyczy członka wspierającego i honorowego.

  Ustęp 3 nie dotyczy członka honorowego.

  Art. 19

  1) Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwila:

  a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,

  b) skreślenia z listy członków uchwała Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wypełnienia obowiązków przewidzianych w Art. 18 z tym, że nieopłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6 miesięcy,

  c) śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacja osoby prawnej.

  2) O posiedzeniu Zarządu, Którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarządu zawiadamiania zainteresowanego z 14 dniowym wyprzedzeniem.

   

  Rozdział 4 – władze i organizacja Stowarzyszenia

  Art. 20

  Władzami Stowarzyszenia są :

  1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

  2) Zarząd Stowarzyszenia,

  3) Komisja Rewizyjna.

  Art. 21

  Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego

  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

  Art. 22

  Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w trybie

  art. 33 statutu.

   

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  Art. 23

  Najwyższa władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

  które:

  1) ustala program działań Stowarzyszenia,

  2) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisje Rewizyjna,

  3) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,

  4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

  5) rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,

  6) uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia,

  7) określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe,

  8) podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,

  9) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  10) podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

   

   

   

   

   

  Art. 24

  1) Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

  2) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na trzy lata.

  3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

  - z własnej inicjatywy,

  - na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  - na wniosek 1/3 ogółu członków.

  4) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   

  Art. 25

  1) O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarządu zawiadamia członków na dwa tygodnie przed Zebraniem.

  2) Walne Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych albo bez względu na liczbę członków , jeżeli Walne Zebranie odbywa się w  drugim terminie, o czym członkowie zostali poinformowani w zawiadomieniu

  3)Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut stanowi inaczej.

  Zarząd Stowarzyszenia

  Art. 26

  Zarząd Stowarzyszenia:

  1) reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,

  2) uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,

  3) ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,

  4) nawiązuje kontakty i współprace z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

  5) powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia,

  6) składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

  7) podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

  Art. 27

  1) W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą trzy osoby wybrane spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd składa sie z Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.

  2) Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Zarządu samodzielnie lub dwóch Wiceprzewodniczących łącznie.

  Art. 28

  Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

  Art. 29

  Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin przez niego uchwalony.

   

  Komisja Rewizyjna

  Art. 30

  1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności

  Stowarzyszenia.

  2) Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych prze Walne Zebranie Członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

  3) Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

  4) Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

  5) Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć  Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, ze spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków względnie z wnioskiem zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu,

  f) Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu.

  Art. 31

  1) Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

  2) Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3) Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

  Rozdział 5 – zasady wyborcze

  Art.32

  Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Przewodniczącego terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie listami poleconymi lub innym przyjętym trybem.

  Art. 33

  Wybory władz Stowarzyszenia odbywają sie w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska większa liczbę głosów – za.

   

  Rozdział 6 – majątek Stowarzyszenia

  Art. 34

  Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  Art. 35

  Na fundusze składają sie:

  1) wpływy ze składek członków i wpisowe,

  2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

  3) dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności

  samorządności Stowarzyszenia,

  4) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o

  Stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie

  wyłącznie na realizacje zadań statutowych.

  Art. 36

  Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd na podstawie

  obowiązujących przepisów prawa.

  Art. 37

  Oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają równocześnie dwaj

  członkowie Zarządu.

  Art. 37.1

  1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, poprzez:

  a) wydawanie książek 22.11.Z PKD,

  b) wydawanie gazet 22.12.Z PKD,

  c) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z.PKD,

  d) działalność biur podróży 63.30.A PKD,

  e) działalność agencji podróży 63.30.B PKD,

  f) działalność biur turystycznych 63.30.C PKD,

  g) pozostała działalność turystyczna 63.30.D PKD,

  h) prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10.C PKD

  i) działalność związana z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD,

  j) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana 74.84.B PKD,

  k) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie

  sklasyfikowana 91.33.Z PKD,

  l) pozostała działalność związana ze sportem 92.62.Z PKD,

  m) pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 92.72.Z PKD.

  2) Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów

  statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

   

  Rozdział 7 – postanowienia końcowe

  Art. 38

  1) Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch, trzech głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.

  2) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

  Art. 39

  W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy

  w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Przewodniczący Stowarzyszenia.

  Art. 40

  Z chwila zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami

  zwyczajnymi Stowarzyszenia.