Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

  EDEN to Międzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2006 roku, w Polsce od 2009 r.
  W drodze konkursu wyłanianie są najlepsze w całej Europie destynacje, które nie tylko posiadają bardzo ciekawą i różnorodną ofertę dla turystów, ale również w których z wyjątkowym zaangażowaniem dba się o lokalne dziedzictwo kulturowe, środowisko przyrodnicze, a także gdzie podejmowane są starania o poprawę sytuacji ekonomicznej osób, które tam mieszkają.
  Beneficjentami nagród w konkursie EDEN są wschodzące, mało znane europejskie ośrodki zlokalizowane w 27 państwach członkowskich oraz państwach kandydujących. Projekt EDEN pomaga w rozpowszechnianiu zrównoważonych praktyk stosowanych w wybranych ośrodkach z Unii Europejskiej oraz w przekształcaniu ich na ośrodki całoroczne. Tym samym proces ten ma na celu odciążenie miejsc nadmiernie obciążonych ruchem turystycznym.
  Co roku wybierany jest inny motyw przewodni konkursu.
  Koordynatorem polskiej edycji konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.
  Nagrodą główną w konkursie jest nominacja do etapu europejskiego. Komisja Europejska sprawdza prawidłowość przeprowadzenia konkursu na szczeblu krajowym oraz zatwierdza wybór Sądu Konkursowego. Nagroda ma charakter nie tylko prestiżowy, wiąże się zarówno z możliwością posługiwania się specjalnym logo i tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna", jak i promocją w kraju przez Polską Organizację Turystyczną (m.in. za pośrednictwem portalu narodowego www.polska.travel oraz portalu poświęconego konkursowi www.edenpolska.pl) i za granicą przez Komisję Europejską.
  Pętla Żuławka została wyróżniona w roku 2010 w konkursie Komisji Europejskiej EDEN na "Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne” , motyw przewodni „PRODUKT TURYSTYCZNEJ DESTYNACJI TWORZONY W OPARCIU O WALORY OBSZARÓW NADWODNYCH”
  www.edenpolska.pl


  EDEN
  Wyróżnienie w KONKURSIE NA
  NAJLEPSZE EUROPEJSKIE DESTYNACJE TURYSTYCZNE
  Edycja Polska
  2010 r.

  PRODUKT TURYSTYCZNEJ DESTYNACJI TWORZONY W OPARCIU O WALORY OBSZARÓW NADWODNYCH


  NAZWA DESTYNACJI

  Pętla Żuławska

  Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
  W dniu 7 lipca 2003 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 23 członków założycieli powołało do życia Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, która finalnie zarejestrowana została w listopadzie tego samego roku. Pierwszym Prezesem PROT został ówczesny Marszałek Województwa Pomorskiego – Jan Kozłowski. Aktualnie Prezesem Zarządu jest Marta Chełkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Również od listopada 2003 roku funkcjonuje biuro PROT. Do lipca 2012 roku siedziba stowarzyszenia mieściła się w kamienicy przy Długim Targu, jednak w związku z uruchomieniem Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej, którego PROT stał się operatorem, przeniosło swoją siedzibę do zabytkowej Bramy Wyżynnej.
  W ciągu 10 lat do PROT dołączyło ponad 50 podmiotów. Struktura członkowska opiera się głównie na samorządach terytorialnych, lokalnych organizacjach turystycznych oraz fundacjach i innych stowarzyszeniach, niemniej jednak ważną role odgrywają przedsiębiorstwa prywatne czy uczelnie wyższe. Utworzenie PROT pozwoliło na integrację działań podejmowanych na rzecz rozwoju i promocji ale i szerszą skalę oddziaływania.
  W przyjętej w 2004 roku przez Sejmik Województwa Pomorskiego Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego na lata 2004-2013, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej powierzono kluczową rolę w zakresie koordynacji sześciu zdefiniowanych w dokumencie obszarów. Misją działalności PROT stała się zatem szeroko rozumiana promocja turystyczna regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, rozwój informacji turystycznej, wsparcie rozwoju i komercjalizacji produktów turystycznych ale również szkolenie kadr i szereg innych przedsięwzięć wymagających koordynacji na szczeblu regionalnym. Ważnym aspektem funkcjonowania PROT stała się także współpraca z sektorem prywatnym: touroperatorami, przewoźnikami czy gestorami bazy noclegowej, którzy stanowią kluczowe ogniwo obsługi ruchu turystycznego.
  Podstawowe zadania w zakresie promocji turystycznej województwa, jakie PROT realizował w ostatnich latach, to przede wszystkim wspólne stoiska na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, opracowywanie wydawnictw promocyjnych, organizacja i obsługa wizyt studyjnych dziennikarzy i touroperatorów z kraju i zagranicy. Działania te realizowane były wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną oraz partnerami z regionu. Realizacja szeregu innych projektów o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym możliwa była dzięki skutecznie pozyskiwanym środkom zewnętrznym, jak i efektywnym montażom finansowym.
  W roku 2012 udało się wskrzesić tę ideę i w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej, wdrażanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, w zabytkowej Bramie Wyżynnej otwarte zostało Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej. Projekt ZSIT zakłada uruchomienie systemowych rozwiązań dla informacji turystycznej na Pomorzu, a jego głównym kanałem komunikacji z klientem docelowym jest portal pomorskie.travel, który zastąpił administrowane dotychczas przez PROT shopandsee.eu oraz poznaj3miasto.pl. Największą zaletą dla środowiska i branży turystycznej jest jego niekomercyjność, co pozwala na zamieszczenie maksimum informacji dla odbiorcy.
  Uruchomione w maju 2012 Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej służyć ma nie tylko turystom ale i mieszkańcom Trójmiasta oraz regionu. Założeniem PROT jest aby była to tętniąca życiem strefa turystyczna, która stanie się jasnym punktem przestrzeni miejskiej Gdańska.
  www.prot.gda.pl

  Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja
  Powołana 28 lutego 28 r. Na dzień 28 maja 2014r. liczy 45 członków , w tym stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowuje realizację projektów w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców, rolników, gmin i małych projektów. Nasze Stowarzyszenie za pośrednictwem LGD uzyskało wsparcie finansowe dla 3 projektów.
  www.zulawyimierzeja.org.pl

     

  Codzienna gazeta internetowa.

  Portal rejestrujący codzienne wydarzenia w gminie Sztutowo, jest doskonałym forum dla mieszkańców i turystów.

  www.sztutowo.com