Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

ZAPROSZENIE

na XV Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo

w dniu 12 marca 2018 r. ( poniedziałek) o godz. 17.00 

 w Kątach Rybackich, Pensjonat Wielorybek , ul. Morska 11 b 

drugi termin Zebrania godz. 17.15

 

Proponowany porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia.

2.      Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.

3.      Przedstawienie proponowanego porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

4.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r.

5.      Sprawozdanie finansowe LOT za 2017 r.

6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

7.      Dyskusja, uwagi.

8.      Podjęcie uchwał XV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo:

a.       Uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.

b.      Uchwała nr 2/2018  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego LOT               za 2017 r.

c.       Uchwała nr 3/2018  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LOT                   za 2017 r.

9.      Wybór nowego Zarządu

a.       powołanie komisji skrutacyjnej

b.      wybór Zarządu 

c.       wybór Komisji Rewizyjnej

d.      podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej na    

                              kadencję 2018-2020.

10.  Plan działania i plan budżetu na rok 2018.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie zebrania.

Powrót